Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.


Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby.


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


    1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

    2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
       a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku, za ktorý ste daň platili, neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 € .
       b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku, za ktorý ste daň platili, odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií , pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

    4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

    5. Do Vyhlásenia vypíšte údaje o sebe a napíšte sumu 2% (3%), ktorú chcete poukázať.

    6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením , doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne.