Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.


Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby.


    1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, min. výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

    2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
        POZOR:
        a) Ak právnická osoba (firma) v roku, za ktorý daňové priznanie podáva až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za daný rok (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
        b) Ak právnická osoba (firma) v roku, za ktorý daňové priznanie podáva až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za daný rok (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
        V Daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
        Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
        Obchodné meno (Názov): Volejbalový klub Šaca
        Právna forma: Občianske združenie
        IČO/SID: 31266941
        Sídlo: 04015 Košice - Šaca, Mládežnícka 5

    3. Riadne vyplnené Daňové priznanie pre právnické osoby doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

    4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016 !

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne.